Skip Navigation LinksHome >> Swachhagrahi Details Status

[Format F24] Swachhagrahi Details Status

Sr. No State Name Total No. of GPs Total No. of GP Entered
Swachhagrahi
Details
No. of
Swachhagrahi
Details Available
No of
Swachhagrahi
Volunteer
No of
Swachhagrahi
Paid
1 A & N Islands 65 63 105 0 105
2 Andhra Pradesh 12850 12785 21915 894 21021
3 Arunachal Pradesh 1777 711 1013 124 889
4 Assam 2693 2615 18029 7865 10164
5 Bihar 8390 7774 32003 10670 21302
6 Chandigarh 12 0 0 0 0
7 Chhattisgarh 10775 10775 91063 43529 47534
8 D & N Haveli and Daman & Diu 35 35 261 169 92
9 Goa 191 185 294 1 293
10 Gujarat 14057 14057 25208 732 24476
11 Haryana 6205 6192 10607 5034 5573
12 Himachal Pradesh 3231 3229 23465 18054 5411
13 Jammu & Kashmir 3983 130 143 84 59
14 Jharkhand 4396 4396 35484 11827 23656
15 Karnataka 6020 6020 35354 14048 21306
16 Kerala 940 940 3039 593 2446
17 Ladakh 193 0 0 0 0
18 Lakshadweep 9 9 25 0 25
19 Madhya Pradesh 22834 21242 59806 32478 27287
20 Maharashtra 27705 27611 62908 16641 46267
21 Manipur 2245 609 802 618 184
22 Meghalaya 5967 3148 3627 450 3174
23 Mizoram 692 691 775 1 774
24 Nagaland 1451 1261 1803 1794 9
25 Odisha 6801 6469 28130 4934 23196
26 Puducherry 108 97 194 0 194
27 Punjab 12971 11914 18068 1799 16269
28 Rajasthan 9892 9550 64778 25771 39006
29 Sikkim 185 185 479 0 479
30 Tamil Nadu 12525 12523 18659 1440 17218
31 Telangana 12769 8326 19583 966 18617
32 Tripura 1178 1178 1205 139 1066
33 Uttar Pradesh 58769 54563 78186 15948 62207
34 Uttarakhand 7542 7411 11359 5732 5627
35 West Bengal 3342 2228 20890 16489 4401
  Total 262798 238922 689260 238824 450327